Jachty 

A- class catamaran exploder A13

Katamaran klasy A. nowa konstrukcja na sezon 2013

więcej

MayFly A-cat

rozwijana w 2011 roku konstrukcja zdolna do żeglugi z wynurzonymi kadłubami.

więcej

Exploder 20

Pomysł stworzenia bezkompromisowej konstrukcji 20 stopowego katamaranu zrodził się podczas regat Amber Cup w 2004 roku. Inicjatorem był Wojciech Kaliski, który do projektu zaangażował projektanta Ryszarda Partyckiego oraz zawodników: Jacka Noetzla, Adama Skomskiego i Jakuba Kopyłowicza. Celem było stworzenie katamaranu który skutecznie mógłby konkurować z Formulą 18 w klasyfikacji przelicznikowej Texel Rating. Wykorzystane miały zostać najlepsze dostępne materiały i technologie, aby stworzyć konstukcję nie mającą sobie równych.

więcej

Exploder F18

Opracowując założenia jachtu w 2008 roku korzystaliśmy z doświadczeń poprzednich projektów Eagle oraz Exploder 20, Tornado i innych. Koncepcję zaproponowaną przez Exploder Sailing Team zaprojektował i obliczył Ryszard Partycki.

więcej

Trimaran eXploder 25

Trimaran został zaprojektowany przez Ryszarda Partyckiego według koncepcji Wojciecha Kaliskiego. Projekt jachtu zakłada trzy formy jego eksploatacji. Pierwsza to żegluga "plażowa" z załogą 3 - 4 osób na trapezach, podobna jak na małych katamaranach typu Nacra, Hobie Cat itp. Druga forma to regaty przybrzeżne, długie etapowe lub krótkie jednodniowe z załogą maksimum 3 osobową. Maksymalny czas żeglugi między portami to 2-3 dni. Trasa regat wieloetapowych może liczyć kilka tysięcy mil morskich. Trzecia forma, to długodystansowe regaty morskie i oceaniczne, z załogą 2 osobową o czasie trwania jednego etapu około 2 tygodni, jak np. przejście Atlantyku w strefie pasatów

więcej

 Yachts 

a-class catamaran eXploder A13

new design for 2013 season

more

MayFly A-cat

flying a-class catamaran developed in 2011

more

Exploder 20

The idea to create an uncompromising construction of a 20-feet catamaran arose during the Amber Cup in 2004. The initiation of this idea was Wojciech Kaliski, who engaged for this project Ryszard Partycki, a designer and contestants: Jack Noetzl, Adam Skomski and Jakub Kopyłowicz. The aim was to construct a catamaran which could effectively compete with Formula 18 in the Texel Rating classification. It was planned to used the best available materials and technologies in order to obtain a peerless construction.

more

Exploder F18

When elaborating on the foredesign of the yacht in 2009, we used experiences from previous projects: Eagle, Exploder 20, Tornado and others. The concept proposed by the Exploder Sailing Team from designed and calculated by Ryszard Partycki.

more

Trimaran eXploder 25

The trimaran was designed by Ryszard Partycki, on the basis of Wojciech Kaliski's concept. The yacht’s design assumes three forms of its exploitation. The first of them is “beach” sailing, with 3-4 crew members on trapezes, similar as on small catamarans, of Nacra or Hobie Cat types. The second one is coastal, long stages or short one-day races, with a maximum 3-members crew. Maximal time of sailing between ports takes from 2 to days. A course of multi-stage races can amount to few thousands of nautical miles. The third form is long distance sea and ocean races, with a 2-members crew, of a single stage duration of about 2 weeks, as e.g. for Atlantic passage in a trade winds zone.

more

Copyright © 2010 eXploder
Projekt i wykonanie EFEKT