Jachty 

Exploder F18

Opracowując założenia jachtu w 2008 roku korzystaliśmy z doświadczeń poprzednich projektów Eagle oraz Exploder 20, Tornado i innych. Koncepcję zaproponowaną przez Exploder Sailing Team zaprojektował i obliczył Ryszard Partycki.

Kadłuby katamarana mają bardzo dużą wyporność, jednak w przeciwieństwie do Nacry Infusion, zwiększono wysokość boczną pływaków, utrzymując ich smukłość. Przy bardzo zaokrąglonym pokładzie, przednia belka została całkowicie schowana pod pokładem. To rozwiązanie radykalnie zmniejszyło rozbryzgi wody od przedniej belki. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest również możliwość zajęcia wygodnej, optymalnej pozycji przez załoganta, schowana belka nie przeszkadza, a przemieszczanie się po pokładzie jest płynne i szybkie.

W stosunku do eX20 powiększeniu uległa również wyporność na dziobach i rufie. Co w przypadku żeglugi z wiatrem na tak niewielkiej łódce (w porównaniu z ex20) dowiodło słuszności projektu. Kształt kadłubów jest dobrany pod kątem oporów kadłuba w dużym zakresie prędkości katamarana, również dla małych i średnich prędkości. Starano się minimalizować powierzchnię zmoczoną kadłuba (minimalizacja oporów tarcia) bez powiększania szerokości wodnicy pływania. Katamarany klasy F18 są relatywnie ciężkie i mają stosunkowo duży opór falowy, jednak przy pewnych liczbach Froude’a opór tarcia jest większy. Założenia te zostały wielokrotnie potwierdzone podczas słabowiatrowych wyścigów. (świetne rezultaty w Roundtexel 2008 i 2009, czy też wygrany jeden z wyścigów podczas mistrzostw świata 2009r. W Belgii). Górna część kadłuba na dziobie została ukształtowana pod kątem żeglugi na fali.

Duży nacisk położono na mocną konstrukcję kadłubów – sam projekt, jak i jej staranne wykonanie w czasie produkcji. Stosunkowo skomplikowana wybudowa kadłuba (usztywnienia wzdłużne, poprzeczne i grodzie), dobrze zaprojektowane i wykonane węzły konstrukcyjne (łoża belek, okolice skrzynek mieczowych, zaczepy lin takielunku stałego) gwarantują jej wysoką sztywność i trwałość konstrukcji przez wiele lat. Dowiodła tego dotychczasowa eksploatacja kilku katamaranów i kilka kolizji kończących się dla eXF18 drobnymi, łatwymi do naprawy uszkodzeniami, podczas gdy np. uderzającemu w burtę eXplodera Topcatowi odpadł dziób.

Nie bez znaczenia ma także samo wyposażenie katamaranu. W tym zakresie przenieśliśmy wszystkie najlepsze wzorce z olimpijskiej klasy Tornado. Od samego początku wyposażenie jest stale modyfikowane w celu uzyskania najlepszych wyników. W sezonie 2010 zastosowaliśmy nowy twardszy, a zarazem wytrzymalszy maszt, miecze II generacji (dłuższe) poprawiliśmy rozłożenie osprzętu na pokładzie. W dalszym ciągu rozwijamy i udoskonalamy konstrukcję. Obecnie pracujemy nad jeszcze efektywniejszymi mieczami III generacji i sterami

dane techniczne F18:
długość 5.52 m
szerokość 2.60 m
wysokość masztu 9.15 m
powierzchnia grota 17.00 m2
powierzchnia foka 4.15 m2
powierzchnia spinakera 21.00 m2
 Yachts 

Exploder F18

When elaborating on the foredesign of the yacht in 2009, we used experiences from previous projects: Eagle, Exploder 20, Tornado and others. The concept proposed by the Exploder Sailing Team from designed and calculated by Ryszard Partycki.

Catamaran’s hulls have a high displacement, however, in contrast to Nacra Infusion, side height of floats was raised but at maintaining their fineness ratio. At a very rounded deck, the front beam was completely hidden under the deck. This solution radically decreased water splashes from the front beam. Another undoubted advantage of this solution is a possibility of crew members to take up a comfort, optimal position, which the hidden beam does not hinder in. Moving around the deck is smooth and fast.

In comparison to eX20, displacement on bows and the stern was increased, what in case of sailing with wind on such small boat (in relation to eX20), proved the project’s justness.

The shape of hulls is selected on the basis of hull's resistances in a large range of catamaran's speeds, also for low and medium ones. Designers tried to minimize the wet surface of a hull (minimizing frictional resistance) without increasing the width of the waterline. F18 class catamarans are relatively heavier and have a relatively high wave resistance, however at some Froude numbers, frictional resistance is higher. These foredesigns were many times confirmed during light-wing races. (great results in the Roundtexel 2008 and 2009, or one won race during the World Championship in 2009 in Belgium). The upper part of bow part of the hull was shaped according to wave sailing issues.

Large emphasis was placed on a strong construction of hulls – both in the design itself and an accurate production. A relatively complex hull construction (longitudinal and lateral bracings and bulkheads), well designed and produced construction nodes (beam beds, areas of drop keel boxes, catches of standing rigging lines) guarantee high stiffness and durability of the construction for many years. It is proved by current operation of several catamarans and few collisions of eXF18, which suffered only from slight, easy repairable damages, while the eXploder Topcat which hit a boat's side lost its bow.

Also the catamaran’s equipment is very important. We implemented all best standards from the Olympic class Tornado. Since the very beginning, the equipment is constantly improved in order to obtain the best results. In 2010 season we used a new, harder and more durable mast, keels of the 2nd generation (longer) and we improved distribution of fittings on the deck. We continue development and improvements of the construction. Currently, we are working on more effective drop keels of the 3rd generation and rudders.

Technical data F18:
Boat length 5.52 m
Boat width 2.60 m
Mast Lenght 9.15 m
Area mainsail 17.00 m2
Area Jib 4.15 m2
Area Spi 21.00 m2
Copyright © 2010 eXploder
Projekt i wykonanie EFEKT