Jachty 

Exploder 20

Pomysł stworzenia bezkompromisowej konstrukcji 20 stopowego katamaranu zrodził się podczas regat Amber Cup w 2004 roku. Inicjatorem był Wojciech Kaliski, który do projektu zaangażował projektanta Ryszarda Partyckiego oraz zawodników: Jacka Noetzla, Adama Skomskiego i Jakuba Kopyłowicza. Celem było stworzenie katamaranu który skutecznie mógłby konkurować z Formulą 18 w klasyfikacji przelicznikowej Texel Rating. Wykorzystane miały zostać najlepsze dostępne materiały i technologie, aby stworzyć konstukcję nie mającą sobie równych.

Założenia projektowe ogólnie sprowadzały się do tego, aby przy ratingu niewiele gorszym (TR=94-97) od katamaranów F18 (TR=101) uzyskać maksymalnie szybką łódkę, przynajmniej w pewnych warunkach. W tym celu zwiększono szerokość katamarana do 3.26m,maksymalną ze względu na transport drogowy (dzwigary na stałe wlaminowane). Dało to bardzo duży moment prostujący (przy ciężkiej załodze to nawet 1000 kGm gdy F18 ma 706 kGm). Większy moment prostujący to większe siły aerodynamiczne na żaglach przy silnym wietrze (podczas żeglugi pod wiatr już od 16-18 węzłów wiatru pozornego-czyli już od około 9 węzłów wiatru rzeczywistego) -bez zmiany ratingu-, tym samym większa prędkość jachtu (siła na żaglach w silnym wietrze to 2/3 wyporności katamarana, gdy w innych łódkach na ogół nie przekracza ½). Kadłuby, szczególnie część nadwodną na dziobie zaprojektowano pod kątem żeglugi na fali, tak by ograniczyć kiwanie wzdłużne oraz zmniejszyć stratę prędkości i możliwość wywrotki gdy dziób wejdzie pod falę. Ograniczono opory w sytuacji gdy fala uderza w belkę pod masztem -usunięto delfiniak a belkę wpuszczono pod pokład. Ponieważ ze względu na formułę pomiarową katamaran musiał mieć masę większą niż najlżejsze 20 stopowe katamarany wykorzystano to do zrobienia bardzo mocnej i sztywnej konstrukcji – wg obciążeń dla szybkiego jachtu do żeglugi po morzu w odległości 20 Mm od brzegu. Poprawiono też szybkość w żegludze na spinakerze np. w stosunku do Eagle’a i Tornado jednocześnie poprawiając szybkość robienia zwrotu na wiatr.

Kadłuby mają węglowe przekładkowe poszycie na rdzeniu z pianki 80 kg/m3. Poszycie podparto wzdłużnikami. Zastosowano ramy poprzeczne i grodzie w celu wprowadzenia w kadłub sił od dźwigarów i lin takielunku stałego. Obie belki ,całkowicie węglowe są wlaminowane na stałe w kadłuby. Położenie mieczy, inne niż w całej reszcie katamaranów wyliczono z kryterium minimalizacji oporów jakie dają stery i miecze zarówno podczas żeglugi na genakerze jak i pod wiatr. Stery, maszt takielunek, żagle, bom przejęto z katamarana Tornado.

Budowa pierwszych łódek przypadłą na początek 2005 roku, a ich wykonawcą był Piotr Chomicz (specjalizujący się w budowie katamaranów – Eagle). Pierwsze testy na wodzie zaczęły się w sierpniu 2005 roku w Sopocie, a pierwsza weryfikacja podczas regat Round Tiengementen w Holandii, gdzie łódki dwa Explodery 20 zajęły 9 i 10 miejsce. Zimą 2006 roku łódki były udoskonalane i testowane w różnych warunkach na wodach zatoki Quiberon we Francji, gdzie wiosną 2006 zajęły 1 i 11 miejsce w swojej klasie. Świetny rezultat exploder 20 osiągnął podczas regat Dutch Open na holenderskiej wyspie Texel w 2006 roku plasując się na 3 pozycji po przeliczeniu. Obecnie trwają prace nad zastosowaniem zakrzywionych mieczy i płetw sterowych nowego rodzaju, co pozwoli zastosować najnowsze osiągnięcia w zakresie foili do tego ponadczasowego kadłuba. Exploder 20 jest również oferowany w prostszej i tańszej wersji jako konstrukcja oparta na aluminiowych belkach ( jak w Tornado) a także w wersji w której kadłuby wykonane są w laminatu epoksydowo-szklanego. Takie rozwiązania sprawiają, iż platforma jest demontowalna a łódka tańsza – dzięki temu uzyskano kompromis pomiędzy osiągami a przystępną ceną. Na specjalne zmówienie możliwe jest również wytworzenie łódki w wersji eXtream – lżejszej o około 20 kg, z dużym takielunkiem i żaglami.

Dane techniczne Exploder 20:
długość całkowita - 6.095 m; długość w linii wodnej - 6.095 m; szerokość maksymalne - 3.260 m; zanurzenie maksymalne - 1.300 m;
masa własna [łódka całkowicie wyposażona] -168-206 kg; załoga [na trapezach] - 2 osoby; żagle: grot - 17.8 m2, fok - 5.2 m2, genaker – 25.8 m2 
Texel Rating [w zależności od masy] - 94-97
 Yachts 

Exploder 20

The idea to create an uncompromising construction of a 20-feet catamaran arose during the Amber Cup in 2004. The initiation of this idea was Wojciech Kaliski, who engaged for this project Ryszard Partycki, a designer and contestants: Jack Noetzl, Adam Skomski and Jakub Kopyłowicz. The aim was to construct a catamaran which could effectively compete with Formula 18 in the Texel Rating classification. It was planned to used the best available materials and technologies in order to obtain a peerless construction.

In general, the foredesign boiled down to obtaining maximally fast boat at the rating slightly worse (TR=94-97) from F18 catamarans (TR=101), at least in certain conditions. In order to achieve this, catamaran’s width was increased to 3.26m, which was maximal due to road transport issues (permanently laminated spars). It resulted in obtaining a very high righting moment (for a heavy crew it amounts even to 1000 kGm, while for F18 it’s only 706 kGm). A higher righting moment enables higher aerodynamic forces on sails during a strong wind (at sailing against the wind from 16-18 knots of the apparent wind, i.e. from about 9 knots of the true wind. Hulls, especially the overwater part on the bow, were projected considering sailing on waves, in such way to limit longitudinal pitching and to decrease speed losses and possibilities of a keel over when a bow goes under a wave. Resistances when a wave hit a beam under a mast were limited - a dolphin striker was removed and the beam was put under the deck. Due to the measuring formula the catamaran had to weigh more than the lightest 20-feet catamarans, it was used for obtaining a very strong and stiff construction, according to loads for fast yachts for sea sailing in the 20m distance from the shore. The speed in spinnaker sailing was improved as well, in comparison to e.g. Eagle and Tornado, at simultaneous improvement of the speed of tacking about.

Hulls have carbon linear plating on a core of foam 80 kg/m3. Plating was supported by stringers. In order to introduce forces from girders and standing rigging lines into the hull lateral frames and bulkheads were used. Both, fully carbon beams are laminated permanently into hulls. Position of drop keels, different than in all other catamarans, was calculated with consideration of minimising resistances which come from rudders and drop keels, both during sailing on a gennaker and against the wind. Rudders, the mast, the rigging, sails and boom were taken from the Tornado catamaran.

Construction of first boats started in the beginning of 2005 and the contractor of them was Piotr Chomicz (who is specialised in constructing Eagle catamarans). First on-water tests started in August 2005 in Sopot and the first verification took place during the Round Tiengementen races in Holland, were two Exploders 20 were ranked 9th and 10th. In Winter 2006, boats were developed and tested in various conditions on the waters of the Quiberon bay in France, where they were ranked 1st and 11th during races in Spring 2006. A great result of the Exploder 20 was achieved during the Dutch Open races near the Dutch island Texel in 2006 – it was ranked 3rd after a recount.

Currently, works on using curved drop keels and rudder blades of new type are in progress, what will enable to use the most modern solutions as far as foil for this timeless hull is concerned. Exploder 20 is also offered in a more simple and cheaper versions, as a construction based on aluminium beams (as in the Tornado model) and in a versions, in which hulls are made of epoxy-glass laminate. Such solutions enable disassembling of the platform and the boat is less expensive. Thanks to this, a compromise between the performance and an affordable pri

Technical data eX 20:
Boat length: 6.095 m; Boat width: 3.260 m; weight: 168-206 kg; crew- 2 person; Area mainsail 17.80 m2; Area Jib 5.2 m2; Area Spi 25,8 m2

Texel Rating [w zależności od masy] - 94-97ce. Against a special order, there is also a possibility to construct the eXtream version of the boat, which is lighter by 20 kg, considering a large rigging and sails.
Copyright © 2010 eXploder
Projekt i wykonanie EFEKT